Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene leveringsvoorwaarden Van Assendelft Importgroothandel B.V.


Van Assendelft Importgroothandel B.V.

Hercules 20
5126 RK Gilze
Nederland

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“VAHB”

Van Assendelft Importgroothandel B.V., gevestigd te Hercules 20, 5126 RK Gilze, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27220593

“Order”

Een verzoek van Wederpartij aan VAHB tot het (doen) leveren van de Producten;

 

“Overeenkomst”

Een Overeenkomst tussen VAHB en Wederpartij met betrekking tot de distributie en/of (wederver)koop van de Producten door Wederpartij;

“Producten”

Producten uit het assortiment van VAHB;

“Wederpartij”

Iedere (potentiële) wederpartij van VAHB onder een Overeenkomst

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Wederpartij en VAHB,

 1. tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met VAHB anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels. Indien er strijdigheid bestaat tussen deze versies, prevaleert de tekst uit de Nederlandse versie van de voorwaarden.

 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VAHB en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de onverbindende, nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. VAHB is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn in principe geldig tot 30 dagen na uitgifte, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de aanbiedingen geheel vrijblijvend en exclusief BTW. Gegevens betreffende kwaliteit, afmeting, gewicht of hoeveelheid in offertes, drukwerk of anderszins, worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding. Voor afwijkingen en/of fouten die hierin voorkomen is VAHB in geen enkel geval aansprakelijk.

 3. Een Overeenkomst tussen Wederpartij en VAHB komt pas tot stand nadat VAHB een bestelling heeft geaccepteerd en Wederpartij daarvan mondeling of schriftelijk in kennis heeft gesteld, dan wel indien VAHB uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.

 4. Indien Wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de Order waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die VAHB heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

 5. Orders kunnen alleen schriftelijk (bij voorkeur elektronisch) worden geaccepteerd, met duidelijke vermelding van bedrijfsnaam, artikelnummer en aantallen.

Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de Order is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van VAHB te worden gebracht.

 2. VAHB behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de Order, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

 3. Wijzigingen in een reeds verstrekte Order aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door VAHB wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt VAHB geen verantwoordelijkheid.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. VAHB zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Alle werkzaamheden van VAHB worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Order VAHB uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 2. VAHB is gerechtigd zonder toestemming van de Wederpartij, de Order of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de Order bevordert.

Artikel 6. Informatie- en medewerkingsplicht Wederpartij

De Wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke VAHB redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven Order in de gewenste vorm in het bezit komen van VAHB. Tevens verschaft Wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de Order.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 8. Prijzen

 1. De door VAHB gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, exclusief afzonderlijk in rekening te brengen verpakking, accijnzen, administratie en/of transportkosten en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de prijzen niet inbegrepen eventuele montage-, inspectie- en inbedrijf- stellingskosten.

 2. De transportkosten zijn voor rekening van de Wederpartij, behoudens bij levering binnen de Benelux van zendingen van boven € 750,00 netto exclusief BTW, in welke gevallen de levering franco huis zal geschieden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De kosten zullen jaarlijks aangepast worden aan de dan geldende transporttarieven.

 3. Tenzij anders overeengekomen wordt afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking niet teruggenomen. Indien wel is overeengekomen dat de verpakking wordt teruggenomen dient de verpakking binnen 30 dagen na factuurdatum franco en in goede staat door VAHB te zijn terug ontvangen. Het voor de verpakking in rekening gebrachte bedrag wordt alsdan gecrediteerd.

 4. De door VAHB gehanteerde prijzen, tarieven en kortingen worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is VAHB gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de Wederpartij door te berekenen.

 6. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal Wederpartij zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan VAHB meegedeeld, de verstrekte Order terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Artikel 9. Levering

 1. Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de Overeenkomst blijkt.

 2. De levertijd, reparatie- of montageduur kan pas ingaan op het moment dat VAHB de voor de uitvoering van de Order noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen heeft ontvangen en de noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn vervalt bij Order, dan gaat de levertijd niet in alvorens de eerste termijn door VAHB is ontvangen.

 3. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de Wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico. Tenzij anders overeengekomen bepaalt VAHB de wijze van vervoer. Op verzoek en voor rekening van de Wederpartij kan VAHB per verzending een verzekering afsluiten tegen schade en verlies.

 4. Leveringen vinden uitsluitend plaats in colli, dan wel op Europallet, mits anders overeengekomen. Bij levering op Europallet, zal de Wederpartij zorgdragen dat er door de vervoerder een Europallet mee teruggenomen kan worden middels omruiling. VAHB behoudt zich het recht voor, bij het niet omruilen door de Wederpartij, de dan geldende prijzen van een Europallet op basis van nacalculatie door te belasten aan de Wederpartij.

 5. Voor leveringen op basis van Pick & Pack wordt een separate Overeenkomst opgesteld met afwijkende voorwaarden.

 6. Wij behouden ons het recht voor de order in gedeelten uit te leveren. De koper is verplicht de op de levering betrekking hebbende facturen volgens onze betalingsvoorwaarden te voldoen.

Artikel 10. Zekerheidsstelling

 1. VAHB is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van VAHB voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Wederpartij te verlangen.

 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de Wederpartij is gewijzigd, heeft VAHB het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan VAHB alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van VAHB.

 3. VAHB is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen onder een Overeenkomst op te schorten indien zij twijfels heeft bij de kredietwaardigheid van Wederpartij.

Artikel 11. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt een eerste order tegen vooruitbetaling door betaling via overboeking op een door VAHB aan te wijzen bankrekening. Navolgende orders geschiedt op basis van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen.

 2. Indien Wederpartij het bedrag van een factuur betwist, dient zij haar bezwaren binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan VAHB mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

Artikel 12. Wanprestatie van Wederpartij

 1. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de Overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan VAHB verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

 2. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

 3. In de onder A bedoelde gevallen heeft VAHB eveneens het recht de uitvoering van nog lopende Overeenkomsten op te schorten, c.q. elke Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van VAHB, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van VAHB dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de Wederpartij, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

 4. Indien Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VAHB de vordering uit handen geven, in welk geval Wederpartij tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die VAHB moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Wederpartij bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering,10% over de volgende €2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.

 

Artikel 13. Recht van retentie

VAHB is gerechtigd om goederen die VAHB van en voor de Wederpartij onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die VAHB besteed heeft ter uitvoering van Orderen van voornoemde Wederpartij, onverschillig of deze Orderen betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de Wederpartij, tenzij de Wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten blijft volledig bij VAHB totdat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 2. De Wederpartij is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de producten is overgegaan op de Wederpartij.

 3. Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Wederpartij gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om VAHB daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

 4. Voor het geval dat VAHB haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VAHB of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VAHB zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 5. Indien VAHB haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, welke VAHB daardoor lijdt.

 6. Wederpartij is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAHB enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege VAHB verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom en mogen niet worden verveelvoudigd, overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van VAHB

 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VAHB geleverde Producten, berusten bij VAHB, dan wel haar licentiegevers. Wederpartij verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten geen enkel recht, tenzij uitdrukkelijk vermeld in artikel 14.D.

 4. Wederpartij is enkel gerechtigd om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VAHB geleverde Producten te gebruiken om de Producten aan te prijzen of te wederverkopen. Het is Wederpartij niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VAHB geleverde Producten, geheel of gedeeltelijk, aan een derde over te dragen en/of ter zake sublicenties te verstrekken.

 5. Wederpartij is verplicht ingeval zij van enige inbreuk op de (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Producten door derde bekend wordt, VAHB hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

 6. In de prijs van de Producten is een vergoeding voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VAHB geleverde Producten verdisconteerd.

 7. VAHB is bevoegd Wederpartij instructies te geven met betrekking tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VAHB geleverde Producten.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover VAHB in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens (persoonlijke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) verwerkt, gebeurt dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze en Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacy verklaring van VAHB die op de Overeenkomst van toepassing is, staat het privacy beleid van VAHB nader beschreven.

 2. VAHB treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Artikel 17. Wederverkoop via Internet

Een website waarop Wederpartij Producten voor wederverkoop aanbiedt, dient ten minste aan de navolgende voorwaarden te voldoen:
 • de website wordt uitsluitend door Wederpartij gebruikt en door haar of een door haar ingeschakelde derde beheerd;
 • de website is geschikt om de Producten te (weder)verkopen en op de website zullen alleen producten van vergelijkbare kwaliteit worden aangeboden;
 • de website dient met betrekking tot de Producten in een vragen- en klachtenprotocol te voorzien;
  de website dient een veilige manier van betaling aan te bieden, zoals i-Deal, PayPal of een creditcardbetaling via SSL-verbinding.
 • op de website mogen slechts nieuwe en ongebruikte Producten worden aangeboden.
 • de website mag pas in gebruik worden genomen na voorafgaande presentatie aan en goedkeuring van VAHB.

Artikel 18. Overmacht

 1. VAHB is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan VAHB verleende Orderen, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland -, mobilisatie, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand- en waterschade en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, moeilijkheden bij in- en uitvoer.

 2. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal VAHB daarvan onverwijld mededeling doen aan de Wederpartij. Na ontvangst van deze mededeling zal de Wederpartij gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van VAHB af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft VAHB het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan vier weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goeder trouw, is VAHB niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de Wederpartij.

 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van VAHB in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het door VAHB in het kader van de Overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte bedrag.

 3. VAHB heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.

Artikel 20. Klachten

 1. In het geval het product niet (in zijn geheel of gedeeltelijk) aan de verwachting voldoet, kan in afstemming met VAHB binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen er voor gekozen worden het product te retourneren. Een retour wordt uitsluitend geaccepteerd naar vooraanmelding bij en bevestiging door de customer service van VAHB. Retouren die niet bevestigd zijn, kunnen niet worden geaccepteerd. Een retour wordt via mail aangemeld, onder vermelding van leverdatum, artikelnummer, aantal, reden van retour en begeleid door foto’s van het eventuele defect. Via VAHB ontvangt u bevestiging van retour door middel van een RMA nummer. Met dit RMA nummer kan de zending worden aangemeld bij de logistieke afdeling van VAHB. De transportkosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de Wederpartij. Na ontvangst en beoordeling van de goederen zal VAHB voor de producten die geaccepteerd worden als retour een credit nota verzorgen, indien deze in eerste instantie waren gefactureerd. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard aan VAHB kenbaar te zijn gemaakt.

 2. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal VAHB alsdan zorgdragen, te keuze harerzijds, voor vervanging of herstel van de goederen, dan wel voor creditering.

 3. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

 4. Reclamaties als in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.

Artikel 21. Garantie

 1. VAHB is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de Wederpartij bewijst, dat zij binnen de garantieduur van het desbetreffende product zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

 2. VAHB is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter beoordeling harerzijds te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter beoordeling van VAHB of kosteloos in haar fabriek of bij de Wederpartij ter plaatse.

 3. Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde goed gehandhaafd.

 4. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met VAHB gesloten Overeenkomst voortvloeit, is VAHB met betrekking tot deze Overeenkomst niet tot enige garantie gehouden.

 5. De garantie vervalt indien Wederpartij werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met door VAHB gegeven instructies gebruikt dan wel doet of laat gebruiken.

Artikel 22. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van Wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 23. Geschillen

 1. Op deze voorwaarden en de Overeenkomsten tussen VAHB en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen VAHB en de Wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Van Assendelft - Hollander Bogaert (VAHB) is de toonaangevende import/export groothandel op het gebied van accessoires met betrekking tot kamperen, recreëren, outdoor, tuin en buitensport.

Vanuit ons centraal magazijn in Gilze (NL) beleveren wij uit voorraad de vakhandel in binnen- en buitenland. Kwaliteit en service zijn kernbegrippen bij Van Assendelft - Hollander Bogaert, zowel waar het gaat om producten als om logistieke dienstverlening, aftersales service en marketing.

In ons brede assortiment treft u merkartikelen aan zoals Crespo kampeermeubelen en Bo-Camp kampeerartikelen, waarvan wij de exclusieve distributie verzorgen. Daarnaast distribueren wij bekende merken als Coleman, Campingaz, Coghlan’s, Intex, Curver en Varta.


Lees meer over ons bedrijf
© 2022 Van Assendelft Hollander Bogaert. Alle rechten voorbehouden.