Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van Assendelft Importgroothandel B.V.

Hercules 20
5126 RK Gilze
Nederland

Nader te noemen: Van Assendelft B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Assendelft B.V., overeenkomsten

A.   tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met Van Assendelft B.V. anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

B.   Deze voorwaarden zijn zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels. Indien er strijdigheid bestaat tussen deze versies, prevaleert de tekst uit de Nederlandse versie van de voorwaarden.

C.   Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Assendelft B.V. en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de onverbindende, nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

D.   Van Assendelft B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

A.   Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – geheel vrijblijvend. Gegevens betreffende kwaliteit, afmeting, gewicht of hoeveelheid in offertes, drukwerk of anderszins, worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding. Voor afwijkingen en/of fouten die hierin voorkomen is Van Assendelft B.V. in geen enkel geval aansprakelijk.

B.   Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Assendelft B.V. komt pas tot stand nadat Van Assendelft B.V. een bestelling heeft geaccepteerd en opdrachtgever daarvan mondeling of schriftelijk in kennis heeft gesteld, dan wel indien Van Assendelft B.V. uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

C.   Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die Van Assendelft B.V. heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Wijzigingen in de overeenkomst

A.   Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Van Assendelft B.V. te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

B.   Van Assendelft B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

C.   Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Van Assendelft B.V. wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Van Assendelft B.V. geen verantwoordelijkheid.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

A.   Van Assendelft B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren. Alle werkzaamheden van Van ndelft B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke opdracht Van Assendelft B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

B.   Van Assendelft B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 5. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Van Assendelft B.V. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Van Assendelft B.V.. Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 7. Prijzen

A.   De prijzen van Van Assendelft B.V. zijn exclusief omzetbelasting, exclusief afzonderlijk in rekening te brengen verpakking en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn in de prijzen niet begrepen eventuele montage-, beproefings- en inbedrijf- stellingskosten.

B.   Bij opdrachten die het nettobedrag van € 150,- exclusief BTW niet overschrijden wordt een toeslag van € 15,- op het factuurbedrag in rekening gebracht.

C.   Tenzij anders overeengekomen wordt afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking niet teruggenomen. Indien wel is overeengekomen dat de verpakking wordt teruggenomen dient de verpakking binnen 30 dagen na factuurdatum franco en in goede staat door Van Assendelft B.V. te zijn terug ontvangen. Het voor de verpakking in rekening gebrachte bedrag wordt alsdan gecrediteerd.

D.   Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

E.   Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Van Assendelft B.V. gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

F.    Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Van Assendelft B.V. meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Artikel 8. Levering

A.   Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

B.   De levertijd, reparatie- of montageduur kan pas ingaan op het moment dat Van Assendelft B.V. de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen heeft ontvangen en de noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn vervalt bij opdracht, dan gaat de levertijd niet in alvorens de eerste termijn door Van Assendelft B.V. is ontvangen.

C.   Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico. Tenzij anders overeengekomen bepaalt Van Assendelft B.V. de wijze van vervoer. Op verzoek en voor rekening van de opdrachtgever kan Van Assendelft B.V. per verzending een verzekering afsluiten tegen schade en verlies.

D.   De transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens bij levering binnen Nederland van zendingen van boven € 500,00 netto exclusief BTW, in welke gevallen de levering franco huis zal geschieden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

E.   Opdrachten kunnen in gedeeltes geleverd en gefactureerd worden.

F.    Wanneer door Van Assendelft B.V. verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Van Assendelft B.V. het recht – ter keuze van Van Assendelft B.V. – het zij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Van Assendelft B.V. op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.

Artikel 9. Zekerheidsstelling

A.   Van Assendelft B.V. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Van Assendelft B.V. voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de  opdrachtgever te verlangen.

B.   Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Van Assendelft B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Van Assendelft B.V. alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van Van Assendelft B.V.

Artikel 10. Betaling

A.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Van Assendelft B.V. hetzij via overboeking op een door Van Assendelft B.V. aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten zonder aftrek of schuldvergelijking. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

B.   Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling door Van Assendelft B.V. te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 11. Wanprestatie van opdrachtgever

A.   Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Van Assendelft B.V. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

B.   Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C.   In de onder A bedoelde gevallen heeft Van Assendelft B.V. eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Van Assendelft B.V., zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Van Assendelft B.V. dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D.   Wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige (betalings)verplichting is hij direct in gebreke en is hij over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is aan Van Assendelft B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat opdrachtgever aan Van Assendelft B.V. verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro). Assendelft is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 12. Recht van retentie

Van Assendelft B.V. is gerechtigd om goederen die Van Assendelft B.V. van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Van Assendelft B.V. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

A.   De eigendom van de producten blijft volledig bij Van Assendelft B.V. totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

B.   De opdrachtgever is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de producten is overgegaan op de opdrachtgever.

C.   Tot het moment van eigendomsoverdracht is de opdrachtgever gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Van Assendelft B.V. daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

D.   Voor het geval dat Van Assendelft B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Assendelft B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Assendelft B.V. zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

E.   Indien Van Assendelft B.V. haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, welke Van Assendelft B.V. daardoor lijdt.

Artikel 14. Auteurs-, industrieel eigendoms- en reproductierecht

A.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Van Assendelft B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom en mogen niet worden verveelvoudigd, overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Assendelft B.V.

B.   Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 15. Overmacht

A.   Van Assendelft B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Van Assendelft B.V. verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het produktieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland -, mobilisatie, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand- en waterschade en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, moeilijkheden bij in- en uitvoer.

B.   In geval van een blijvende overmachtssituatie zal Van Assendelft B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Van Assendelft B.V. af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

C.   Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van Assendelft B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan vier weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

A.   Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goeder trouw, is Van Assendelft B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.

B.   Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Van Assendelft B.V. in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het door Van Assendelft B.V. in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

C.   Van Assendelft B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 17. Klachten

A.   Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door Van Assendelft B.V. geleverde goederen of door Van Assendelft B.V. verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt, kan gedurende 8 dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard aan Van Assendelft B.V. kenbaar te zijn gemaakt.

B.   Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever de goederen in het bedrijf van opdrachtnemer zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, zullen klachten van opdrachtgever door Van Assendelft B.V. niet in behandeling worden genomen, behoudens het bepaalde in het vorige lid omtrent niet uitwendig waarneembare gebreken.

C.   Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Van Assendelft B.V. alsdan zorgdragen, te keuze harerzijds, voor vervanging of herstel van de goederen of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

D.   Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 14 dagen na ontvangst worden ingediend.

E.   Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

F.    Reclames als in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 18. Garantie

A. Van Assendelft B.V. is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

B. Van Assendelft B.V. is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter beoordeling harerzijds te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter beoordeling van Van Assendelft B.V. of kosteloos in haar fabriek of bij de opdrachtgever ter plaatse, in welk geval opdrachtgever verplicht is reisuren alsmede reis- en verblijfskosten te vergoeden en de in art. 5B omschreven bijstand te verlenen.

C. Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde goed gehandhaafd.

D. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Van Assendelft B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit, is Van Assendelft B.V. met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden. E. De garantie vervalt indien opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met door Van Assendelft B.V.gegeven instructies gebruikt dan wel doet of laat gebruiken.

Artikel 19. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 20. Overige bepalingen

Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Assendelft B.V. enig recht voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 21. Geschillen

A.  Op deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen Van Assendelft B.V. en opdrachtgever  is Nederlands recht van toepassing.

B.  Alle overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Van Assendelft B.V. en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

C.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Van Assendelft - Hollander Bogaert (VAHB) is de toonaangevende import/export groothandel op het gebied van accessoires met betrekking tot kamperen, recreëren, outdoor, tuin en buitensport.

Vanuit ons centraal magazijn in Gilze (NL) beleveren wij uit voorraad de vakhandel in binnen- en buitenland. Kwaliteit en service zijn kernbegrippen bij Van Assendelft - Hollander Bogaert, zowel waar het gaat om producten als om logistieke dienstverlening, aftersales service en marketing.

In ons brede assortiment treft u merkartikelen aan zoals Crespo kampeermeubelen en Bo-Camp kampeerartikelen, waarvan wij de exclusieve distributie verzorgen. Daarnaast distribueren wij bekende merken als Coleman, Campingaz, Coghlan’s, Intex, Curver en Varta.


Lees meer over ons bedrijf
© 2021 Van Assendelft Hollander Bogaert. Alle rechten voorbehouden.